Algemene Voorwaarden Fast Forward Academy B.V.

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden voor de abonnementen bij Fast Forward Academy (d.d. 1 januari 2024). Per 1 februari 2024 zijn er nieuwe abonnement geldig tot 1 februari 2025.

Wanneer de inschrijver minderjarig is, is het digitale inschrijfformulier [mede] ondertekend door haar/zijn wettelijke vertegenwoordiger. Door de ondertekening van het digitale inschrijfformulier verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van en in te stemmen met het onderstaande.

Freerunnen

Per 1 april gaan we samenwerken met JUMP Freerun en dit betekent dat onze freerun locatie verder gaat als JUMP Freerun Woerden. Voor de freerun abonnementen en het lidmaatschap verwijzen we graag naar: https://jumpfreerun.nl/woerden/

Bootcamp, OCR en Personal Training

Fast Forward Academy geeft Bootcamp (Parkour & Functional Fitness, OCR en Personal Trainingen op dezelfde locatie aan de Kuipersweg.

 • Inschrijfgeld en abonnementskosten moeten stipt worden betaald. Het inschrijfgeld á €10,00 wordt tegelijk met de eerste abonnementsperiode in rekening gebracht.
 • Bij een betalingsachterstand van twee maanden wordt de toegang tot de trainingen ontzegd tot de verschuldigde abonnementskosten zijn voldaan.
 • De huidige tarieven zijn inclusief 9% BTW en gelden tot en met 31 december 2024. Per 1 januari 2025 worden de tarieven opnieuw geïndexeerd en zo nodig verhoogd. Leden worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

We hebben twee verschillende abonnementen: FLEX en VAST

FLEX = Het flexibele abonnement dat je per maand betaald en per maand kunt opzeggen. (zie kopje Opzegging)

Abonnement Bootcamp
FLEX 1x p.w. 2x p.w.
Maand  €    38,50  €    69,50

VAST= Het abonnement vastgelegd voor een half jaar of één jaar. Je kunt op twee manieren betalen:

 1. Je sluit een contract af voor een half of heel jaar, maar betaalt gewoon per maand. *
 2. Je sluit een contract af voor een half of heel jaar en betaalt het in zijn geheel vooruit. * – Als dank krijg je een cadeau – vraag naar de actie!!
  *  Restitutie is in beide gevallen niet mogelijk. Zie kopje Opzegging.
Abonnement Bootcamp
VAST (*) 1x p.w. 2x p.w.
Maand  €    33,00  €    60,00
Vooruitbetalen
Half jaar  €  198,00 €  360,00
Heel jaar  €  396,00  €  720,00

(*) Na aanschaf van het VAST-abonnement heb je één maand bedenktijd. Een maand voor het einde van de contractduur krijg je een herinnering en een voorstel voor verlenging.

 • Duur van één training is 1,25 uur
 • Wanneer meer dan één training per week gevolgd wordt, is er een korting.
 • De tarieven zijn gebaseerd op gemiddeld 40 trainingsweken per jaar.
 • Op feestdagen en in de vakanties zijn er geen reguliere trainingen.
 • Gezinsaanbieding: train je bij ons met 3 gezinsleden (minimaal 1 ouder) of meer dan krijg je per maand 1 gratis credit (= tegoed voor een training, max. 10 per jaar)
 • Strippenkaart op aanvraag (Bootcamp): Lid zonder abonnement €120 / Lid met abonnement €99
 • Heb je een kleine portemonnee dan kom je misschien wel in in aanmerking voor een vergoeding van een fonds of subsidie.
  Vraag hiernaar bij: Ferm Werk Woerden, Stichting Leergeld Groene hart dan kan je waarschijnlijk toch bij ons sporten!

Incasso

 • Het abonnementsgeld wordt vooraf via automatische incasso geïnd in de laatste week van de maand. Ofwel: de kosten voor bijvoorbeeld februari worden in de laatste week van januari geïncasseerd.
 • Door ondertekening van de online aanmelding wordt toestemming verleend aan Fast Forward Academy B.V. voor het maandelijks uitvoeren van de incasso op het door u ingevulde IBAN nummer.
 • Indien geen automatische incasso kan plaatsvinden, is het mogelijk een factuur te ontvangen. Hiervoor worden extra administratiekosten in rekening gebracht á €1,50 per factuur.
 • Herkenbaarheid van de automatisch incasso op uw rekeningafschrift: IBAN-bankrekeningnummer Fast Forward Academy B.V. : NL83 RABO 0380 2567 97 SEPA Incassant-ID van Fast Forward Academy B.V. : NL58 ZZZ9 22112320 000
 • Mocht u achteraf niet akkoord zijn met de incasso, dan kunt u binnen acht weken uw bank vragen het bedrag terug te storten (of dit zelf regelen via internetbankieren). Uiteraard horen we graag de reden voor het terugstorten.
 • Indien blijkt dat de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd op de opgegeven rekening dan krijgt u een herinnering. Als die niet wordt betaald krijgt een 2e herinnering in de vorm van een factuur, verhoogd met €1,50 administratiekosten.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap (via e-mail) vervalt automatisch de machtiging voor automatische incasso.
 • Bij een geschil zijn we genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. U krijgt dan eerst één betalingsherinnering (aanmaning). U heeft dan 14 dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen. Doet u dat niet, dan moet u naast de rekening ook incassokosten betalen.

Opzegging

 • Een mondelinge opzegging bij de trainer of directie is niet voldoende. Opzegging dient altijd via een e-mail naar info@fastforwardsports.nl .
 • Abonnementen van een half jaar of een jaar kunnen uiterlijk één maand voor einde van de periode worden beëindigd. Daarna wordt het stilzwijgend verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap wordt ten minste één maand opzegtermijn in acht genomen en moet worden gedaan vóór de eerste van de maand. Komt deze later binnen schuift dit automatisch een maand op.
 • Als er voor langere tijd een abonnement is afgesloten, is er bij vervroegde opzegging geen restitutie mogelijk.
 • Bij het vroegtijdig opzeggen blijf je het bedrag tot de einddatum gewoon verschuldigd. Je hebt dan twee keuzes. Of je laat het abonnement doorlopen en de contributie wordt maandelijks afgeschreven. Of je zegt op per een eerdere datum. In dat geval wordt per de opzegdatum de rest van de contributie in één keer geïnd.

Aansprakelijkheid en geen bezwaar

 • Fast Forward Academy B.V. , directie of trainers zullen door de inschrijver in generlei opzicht aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of lichamelijk letsel, ontstaan door of verband houdend met het deelnemen aan de trainingen, demonstraties, uitvoeringen, wedstrijden of andere activiteiten van de club in clubverband op welke wijze dan ook.
 • Inschrijvers verklaren geen verborgen gezondheidsgebreken te hebben. Eventueel ondersteund, op eigen initiatief of op verzoek van de leiding of het bestuur, door een medische (sport)verklaring.
 • Inschrijvers verklaren geen bezwaar te hebben tegen de publicatie van beeldmateriaal op de website, social media of drukwerk waarop de inschrijver voorkomt, gemaakt in opdracht van Fast Forward Academy B.V. , tijdens trainingen en andere activiteiten. Is hiertegen wel een bezwaar, dan dient dit via een e-mail aan info@fastforwardsports.nl te worden aangegeven.
 • Inschrijvers verlenen hun goedkeuring voor het periodiek toegezonden krijgen van e-mails met informatie over de activiteiten en dienstverlening van Fast Forward Academy B.V..

Algemeen

 • Als een lid door omstandigheden een training moet missen dient dit tijdig te worden doorgegeven bij voorkeur via het rooster in het account.
 • Een gemiste training kan dan binnen dezelfde maand worden ingehaald. Lukt dat niet binnen dezelfde maand kan er in overleg met leiding gekeken worden wanneer wel.
 • Bij ziekte, uitzonderlijke omstandigheden (overgelaten aan het oordeel van Fast Forward Academy B.V.), of wanneer het niet kunnen volgen van een les minimaal één week van te voren is aangekondigd, kan in overleg worden bekeken of een les kan worden ingehaald.
 • In uitzonderlijke gevallen kan, bij een langere periode van afwezigheid door ziekte of ongeval, als coulance een pauzering van het lidmaatschap worden toegezegd .(voorwaarde minimaal een maand)
 • Het missen van één of meerdere lessen, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het abonnement.

Neem bij vragen over deze algemene voorwaarden contact op via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@fastforwardsports.nl