Algemene Voorwaarden Fast Forward Sports

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden voor de abonnementen bij Fast Forward Sports (d.d. 19 juni 2020).

Wanneer de inschrijver minderjarig is, is het inschrijfformulier [mede] ondertekend door haar/zijn wettelijke vertegenwoordiger. Door de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van en in te stemmen met het onderstaande.

Kosten

 1. Inschrijfgeld en abonnementskosten moeten stipt worden betaald. Het inschrijfgeld á €10,00 wordt tegelijk met de eerste abonnementsperiode in rekening gebracht.
 2. Bij een betalingsachterstand van twee maanden wordt de toegang tot de trainingen ontzegd tot de verschuldigde abonnementskosten zijn voldaan.
 3. De huidige tarieven zijn inclusief 9% BTW en gelden tot en met 31 december 2020. Per 1 januari 2021 worden de tarieven opnieuw geïndexeerd en zo nodig verhoogd. Leden worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
Abonnement per maand
Duur training Junior t/m 15 jaar  Senior vanaf 16 jaar
1,25 uur € 25,00 € 27,50
 1. Wanneer meer dan één training per week gevolgd wordt, is een korting van toepassing.
Abonnement per maand
Duur training Junior t/m 15 jaar  Senior vanaf 16 jaar
bij twee trainingen

bij drie trainingen

€ 45,00

€ 65,00

Korting €5,00

Korting €10,00

€ 49,00

€70,00

Korting €6,00

Korting €12,50

 1. De tarieven zijn gebaseerd op gemiddeld 40 trainingsweken per jaar.

Incasso

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf via automatische incasso geïnd in de laatste week van de maand. Ofwel: de kosten voor bijvoorbeeld augustus worden in de laatste week van juli geïncasseerd.
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier wordt toestemming verleend aan Fast Forward Sports voor het maandelijks uitvoeren van de incasso op het door u ingevulde IBAN nummer.
 3. Indien geen automatische incasso kan plaatsvinden, is het mogelijk een factuur te ontvangen. Hiervoor worden extra administratiekosten in rekening gebracht á €1,50 euro per factuur.
 4. Herkenbaarheid van de automatisch incasso op uw rekeningafschrift: IBAN-bankrekeningnummer Fast Forward Sports: NL57 RABO 0301 1482 36 SEPA Incassant-ID van Fast Forward Sports : NL53 ZZZ6 23657970 000
 5. Mocht u achteraf niet akkoord zijn met de incasso, dan kunt u binnen acht weken uw bank vragen het bedrag terug te storten (of dit zelf regelen via internetbankieren). Een reden voor het terugstorten hoeft u niet te geven.
 6. Indien blijkt dat de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd op de opgegeven rekening dan krijgt u alsnog een factuur toegezonden voor het contributiebedrag, verhoogd met €1,50 administratiekosten.
 7. Bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap vervalt automatisch de machtiging voor automatische incasso.

Opzegging

 1. Opzegging dient via een e-mail naar info@fastforwardsports.nl of via een brief aan Fast Forward Sports.
 2. Een mondelinge opzegging bij de trainer of directie is niet voldoende.
 3. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt ten minste één maand opzegtermijn in acht genomen, per de eerste van de maand.

Aansprakelijkheid en geen bezwaar

 1. Fast Forward Sports, directie of trainers zullen door de inschrijver in generlei opzicht aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of lichamelijk letsel, ontstaan door of verband houdend met het deelnemen aan de trainingen, demonstraties, uitvoeringen, wedstrijden of andere activiteiten van de club in clubverband op welke wijze dan ook.
 2. Inschrijvers verklaren geen verborgen gezondheidsgebreken te hebben. Eventueel ondersteund, op eigen initiatief of op verzoek van de leiding of het bestuur, door een medische (sport)verklaring.
 3. Inschrijvers verklaren geen bezwaar te hebben tegen de publicatie van beeldmateriaal op de website, social media of drukwerk waarop de inschrijver voorkomt, gemaakt in opdracht van Fast Forward Sports, tijdens trainingen en andere activiteiten. Is hiertegen wel een bezwaar, dan dient dit via een e-mail aan info@fastforwardsports.nl te worden aangegeven.
 4. Inschrijvers verlenen hun goedkeuring voor het periodiek toegezonden krijgen van e-mails met informatie over de activiteiten en dienstverlening van Fast Forward Sports.

Neem bij vragen over deze algemene voorwaarden contact op via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@fastforwardsports.nl